Σκοποί του συλλόγου

Οι βασικοί σκοποί της Ελληνικής Ανθοϊαματικής Εταιρείας είναι:

​❋ Ο ορισμός, περιγραφή και οριοθέτηση των πλαισίων, των στόχων και των μέσων της μεθόδου των Ανθοϊαμάτων.

❋ Ο ορισμός και η περιγραφή των χαρακτηριστικών, των προϋποθέσεων και των στόχων των ασκούντων την μέθοδο Συμβούλων Ανθοϊαμάτων και η επιδίωξη αναγνώρισης της πρακτικής τους.

❋ Η προαγωγή της γνώσης και της ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τη χρήση και τις δυνατότητες των Ανθοϊαμάτων.

❋ Η επικοινωνία μεταξύ των ατόμων τα οποία χρησιμοποιούν τα Ανθοϊάματα.

❋ Η κατάρτιση Κώδικα Δεοντολογίας για τους ασκούντες την μέθοδο της Συμβουλευτικής Ανθοϊαμάτων που θα αποτελούν μέλη του Συλλόγου και η δυνατότητα επιτήρησης της εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας από τον Σύλλογο.

❋ Η εποπτεία και έγκριση των τίτλων σπουδών που απαιτούνται για την απόκτηση της ιδιότητας του Συμβούλου Ανθοϊαμάτων.

❋ Η μεθόδευση συνεργασίας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, ομάδων εποπτείας κλπ. για τα μέλη του Συλλόγου που το επιθυμούν.

❋ Η δημιουργία και διατήρηση δυνατοτήτων επικοινωνίας με το κοινό, συμπεριλαμβανομένου διαδικτυακού τόπου αναφοράς, για την ενημέρωση του κοινού ως προς την μέθοδο και για την επικοινωνία του με τους Συμβούλους Ανθοϊαμάτων οι οποίοι θα αποτελούν μέλη του Συλλόγου και επομένως θα πληρούν βασικές προϋποθέσεις επαρκούς και ασφαλούς άσκησής της.

❋ Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των μελών του Συλλόγου.

❋ Ο επιμερισμός των αρμοδιοτήτων και η μεθόδευση συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων μελών με στόχο την καλύτερη προαγωγή των στόχων του Συλλόγου.

❋ Η ενημέρωση των μελών του Συλλόγου και ο εμπλουτισμός της εμπειρίας των ενδιαφερομένων σχετικά με νεότερες έρευνες και ανακαλύψεις στο χώρο αυτόν.

❋ Η επικοινωνία και η ανταλλαγή εμπειριών με ανά τον κόσμο δημιουργούς, διδάσκοντες, ερευνητές της μεθόδου και θεραπευτές που την εφαρμόζουν, μέσω δημοσιεύσεων, οργάνωσης ημερίδων, σεμιναρίων κλπ. από και προς το εξωτερικό.

❋ Η γνωστοποίηση και προβολή εκδηλώσεων, ομιλιών εκπαιδευτικών και θεραπευτικών δραστηριοτήτων σχετικά με τα Ανθοϊάματα.

❋ Η δημοσίευση και προβολή ερευνητικών εργασιών, άρθρων, βιβλίων και λοιπών σχετικών δραστηριοτήτων των μελών του Συλλόγου.

❋ Η ανάληψη πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση της έκδοσης ελληνικών βιβλίων σχετικών με τα Ανθοϊάματα στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό καθώς και της μετάφρασης και έκδοσης αντίστοιχων ξενόγλωσσων βιβλίων στην ελληνική γλώσσα.

❋ Η συμμετοχή στις επιδιώξεις όπως εναρμονισθεί η Ελληνική νομοθεσία σχετικά με τις συμπληρωματικές μεθόδους αυτοβελτίωσης και φροντίδας της υγείας με την Κοινοτική νομοθεσία και με την νομοθεσία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία έχουν αναγνωρισθεί νομοθετικά οι συμπληρωματικές μέθοδοι αυτοβελτίωσης και φροντίδας της υγείας.

❋ Η επικοινωνία με άλλους θεραπευτικούς κλάδους του εναλλακτικού και του συμβατικού θεραπευτικού χώρου, με σκοπό την ενημέρωση και προαγωγή των δυνατοτήτων συνεργασίας για την προαγωγή της υγείας.

❋ Η επικοινωνία και συνεργασία του Συλλόγου με άλλους σχετικούς Συλλόγους και Οργανώσεις του εξωτερικού και του εσωτερικού.

 

Κοινοποιήστε: