Κώδικας ηθικής δεοντολογίας

Ο Κώδικας Ηθικής Δεοντολογίας θέτει τα ελάχιστα προαπαιτούμενα κριτήρια που ισχύουν για τους Συμβούλους Ανθοϊαμάτων της Ελληνικής Ανθοϊαματικής Εταιρείας. Τα μέλη θα πρέπει να διαβάσουν και να δηλώσουν αν αποδέχονται τους όρους αυτούς.

1. Οι Σύμβουλοι Ανθοϊαμάτων (στο εξής «Οι Σύμβουλοι») θα πρέπει να βεβαιώσουν ότι είναι σωματικά, ψυχολογικά και διανοητικά ικανοί να ασκούν την πρακτική τους.
2. Οι Σύμβουλοι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμπεριφέρονται με εντιμότητα, ηθική, ευγένεια και σεβασμό.
3. Οι Σύμβουλοι θα βεβαιώνονται ότι ο πελάτες έχουν όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να κρίνουν αν χρειάζονται τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε συνεργασία μαζί τους.
4. Οι Σύμβουλοι θα πρέπει να δείχνουν ευαισθησία και σεβασμό στα προβλήματα, τις ανάγκες και τα συναισθήματα των πελατών τους, καθώς και στις πολιτισμικές, θρησκευτικές, πνευματικές, πολιτικές και κοινωνικές αντιλήψεις και πεποιθήσεις τους.
5. Οι Σύμβουλοι θα πρέπει να αντιμετωπίζουν όλους τους πελάτες τους ισότιμα, ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα, θρησκευτικές πεποιθήσεις και φύλο.
6. Οι αμοιβές και τα σχετιζόμενα με αυτές, συμπεριλαμβανομένου του τι συμβαίνει σε περίπτωση ακύρωσης συνεδριών καθώς και ο βαθμός εχεμύθειας που υφίσταται θα πρέπει να πρέπει να δηλώνονται και να συμφωνούνται πριν ξεκινήσει η πρώτη συμβουλευτική των ανθοϊαμάτων συνεδρία.
7. Οι Σύμβουλοι θα πρέπει να θέτουν και να διατηρούν τα απαραίτητα όρια στη σχέση Συμβούλου/πελάτη και να καθιστούν τα όρια αυτά σαφή στους πελάτες τους.
8. Η διαφήμιση και η περιγραφή της πρακτικής των Συμβούλων προς τους πελάτες τους δεν θα πρέπει να περιέχει τίποτε το ψευδές ή εξαπατητικό, τίποτε το οποίο να δημιουργεί ψευδείς προσδοκίες ή λανθασμένες εντυπώσεις, τίποτε το μη-νόμιμο ή μη-δίκαιο.
9. Οι Σύμβουλοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα όρια και τις υποχρεώσεις τους και να ακολουθούν αυστηρά τους κανονισμούς και τους νόμους που αφορούν στις περιπτώσεις πελατών που χρειάζονται ιατρική αντιμετώπιση.
10. Οι Σύμβουλοι θα πρέπει να αρνούνται να αναλαμβάνουν περιπτώσεις ατόμων οι ανάγκες των οποίων υπερβαίνουν τις δικές τους δυνατότητες, εκπαίδευση και ικανότητα και όταν κρίνεται απαραίτητο θα πρέπει να επιδιώκουν να τους παραπέμπουν σε κάποιο περισσότερο αρμόδιο για τις περιπτώσεις αυτές άτομο.
11. Οι Σύμβουλοι θα πρέπει να σέβονται και να λειτουργούν εντός των πλαισίων της νομοθεσίας Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.
12. Οι Σύμβουλοι δεν θα πρέπει να εφαρμόζουν θεραπευτικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων και των ιατρικών διαγνώσεων και θεραπειών, εκτός αν είναι εκπαιδευμένοι και διαθέτουν τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα για κάτι τέτοιο, και θα πρέπει να παραπέμπουν τους πελάτες που ζητούν ανάλογη βοήθεια σε κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο.
13. Οι Σύμβουλοι αποδέχονται και συμφωνούν να συμμορφώνονται με τις πειθαρχικές διαδικασίες και με τις διαδικασίες εξέτασης και διαχείρισης παραπόνων της Ε.Α.Ε.
14. Η Ε.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στον Κώδικα Δεοντολογίας αν αυτό χρειάζεται, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε μελλοντικές μεταβολές ως προς επαγγελματικές, νομικές ή ρυθμιστικές απαιτήσεις.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Ο σκοπός ύπαρξης αυτής της διαδικασίας είναι το να εξασφαλίσει ότι οποιοδήποτε ζήτημα ή πρόβλημα που αφορά στη στάση και στη συμπεριφορά των Συμβούλων Ανθοϊαμάτων της Ε.Α.Ε. θα αντιμετωπίζεται με δίκαιο και συνεπή τρόπο και έγκαιρα, προκειμένου να επιφέρει βελτίωση και να διασφαλίζει και να προστατεύει τόσο το κοινό όσο και τη σωστή λειτουργία της Ε.Α.Ε.

Σε ποιόν μπορεί κάποιος να παραπονεθεί;

Ο καθένας που επιθυμεί να παραπονεθεί κατά ενός Συμβούλου Ανθοϊαμάτων της Ε.Α.Ε. μπορεί :
– Να επικοινωνήσει με τον Σύμβουλο προκειμένου το πρόβλημα να αποκατασταθεί ή/και ο ίδιος να αποζημιωθεί.
– Να επικοινωνήσει με την Ε.Α.Ε.
Τα παράπονα προς τους Συμβούλους ή προς την Ε.Α.Ε. μπορούν να γίνονται προφορικά ή γραπτά. Τα προφορικά παράπονα θα θεωρούνται ως ανεπίσημα παράπονα και θα αντιμετωπίζονται με απλό, μη διαδικαστικό τρόπο. Αν κάποιο σοβαρό παράπονο εκφραστεί προφορικά, θα συσταθεί στον παραπονούμενο να καταθέσει το θέμα του γραπτώς, ούτως ώστε να ενεργοποιηθούν οι νόμιμες διαδικασίες διαχείρισης παραπόνων.
Τα επίσημα παράπονα πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς στην ταχυδρομική διεύθυνση της Ε.Α.Ε.
Για κάθε παράπονο που παραλαμβάνεται με αυτό τον τρόπο θα ενημερώνονται αμέσως τα Αρμόδια Όργανα της Ε.Α.Ε., τα οποία θα αποφασίζουν αν υπάρχει βάση για να εξεταστεί το θέμα που τέθηκε. Η απόφαση των αρμόδιων Οργάνων σχετικά με το κατά πόσον θα κινηθεί πειθαρχική διαδικασία θα αποστέλλεται στον παραπονούμενο μέσα σε 14 ημέρες από την παραλαβή του παραπόνου.
Το περιεχόμενο των παραπόνων θα πρέπει να είναι σχετικό με παραβάσεις του Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας της Ε.Α.Ε.
Οι πειθαρχικές διαδικασίες δεν ισχύουν για τις περιπτώσεις όπου:
– Ο Σύμβουλος έχει αποποιηθεί οικειοθελώς την ιδιότητά του ως μέλους της Ε.Α.Ε.
– Η ιδιότητα του μέλους της Ε.Α.Ε. έχει καταργηθεί μετά από κοινή απόφαση και συμφωνία του Συμβούλου και της Ε.Α.Ε.

Η απόφαση των Οργάνων της Ε.Α.Ε. θα σταλεί εγγράφως στον παραπονούμενο και στον Σύμβουλο στον οποίο αναφέρεται. Η απόφαση μπορεί μεταξύ άλλων να περιλαμβάνει:
– Ότι δεν απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια.
– Μια προφορική ή γραπτή προειδοποίηση προς τον Σύμβουλο.
– Προσωρινή αποβολή του Συμβούλου από τον Σύλλογο για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
– Απαίτηση για περισσότερη εκπαίδευση ή εποπτευόμενη πρακτική.
– Την οριστική αποβολή του Συμβούλου από τον Κατάλογο των Μελών της Ε.Α.Ε.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Α.Ε.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος θεωρητικής εκπαίδευσης στα Ανθοϊάματα για να αιτηθεί κάποιος να γίνει τακτικό μέλος της Ελληνικής Ανθοϊαματικής Εταιρείας ορίζεται σε πιστοποιημένη θεωρητική εκπαίδευση τουλάχιστον 50 ωρών σε ένα από τα ανθοϊαματικά συστήματα (πχ. Ιάματα Μπαχ ή άλλο σύστημα). Αν υπάρχει εκπαίδευση σε περισσότερα του ενός συστήματα ανθοϊαμάτων, οι χρόνοι που αφορούν τα επιπλέον συστήματα υπολογίζονται ανεξάρτητα και δεν είναι απαραίτητο να πληρούν το βασικό όριο των 50 ωρών για το καθένα επιπλέον σύστημα.

Ακολουθώντας την διεθνή πρακτική, απαιτείται επίσης η ύπαρξη εμπειρίας Ανθοϊαματικής Συμβουλευτικής που να αποδεικνύεται με 3 γραπτά ιστορικά κατόπιν εισαγωγικής συνέντευξης και ανθοϊαματική συμβουλευτική για 3 τουλάχιστον συνεδρίες συνέχισης, παρακολούθησης και καταγραφής των αποτελεσμάτων της ανθοϊαματικής διαδικασίας (followups).

Η Ε.Α.Ε. οφείλει να συστήνει επιτροπή η οποία θα αναλαμβάνει την αξιολόγηση των εργασιών και την διενέργεια εξετάσεων όταν απαιτείται.

Σύμβουλοι που έχουν εκπαιδευτεί στο Bach Center και οι όποιοι έχουν ολοκληρώσει το 3ο επίπεδο εκπαίδευσης μπορούν να γίνουν μέλη της Ε.Α.Ε. προσκομίζοντας μόνο την πιστοποίησή τους.

Σύμβουλοι που έχουν εκπαιδευτεί στο Bach Center και οι όποιοι έχουν ολοκληρώσει το 2ο επίπεδο εκπαίδευσης μπορούν να γίνουν μέλη της Ε.Α.Ε. προσκομίζοντας την πιστοποίησή τους και τρία γραπτά ιστορικά με τρία followups στην επιτροπή και θα εξετάζονται προφορικά από την επιτροπή σχετικά με τα εν λόγω ιστορικά.

Σύμβουλοι που έχουν εκπαιδευτεί ή πιστοποιηθεί από τον Ian White στα ιάματα Australian Bush Flower Essences και οι όποιοι έχουν ολοκληρώσει το 2ο επίπεδο εκπαίδευσης μπορούν να γίνουν μέλη της Ε.Α.Ε. προσκομίζοντας την πιστοποίησή τους και τρία ιστορικά με τρία followups στην στην Ε.Α.Ε., χωρίς τα ιστορικά να χρήζουν περαιτέρω εξέτασης, ενώ εάν έχουν ολοκληρώσει το 3ο επίπεδο μπορούν να γίνουν μέλη προσκομίζοντας μόνο την πιστοποίησή τους. Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και για τους αποφοίτους ή πιστοποιημένους 3ου επιπέδου από την Flower Essence Society (FES).

Σε αυτό το καθεστώς εμπίπτει και η διεθνής σχολή της Clare G. Harvey στην οποία διδάσκονται πολλές κατηγορίες ανθοϊαμάτων σε πολύμηνα courses, πολύ περισσότερα των 50 ωρών.

Σύμβουλοι που έχουν εκπαιδευτεί από αυτοδίδακτους δασκάλους έξω από το πλαίσιο αναγνωρισμένων από το κράτος σχολών/κέντρων δια βίου μάθησης μπορούν να γίνουν μέλη της Ε.Α.Ε. προσκομίζοντας την αντίστοιχη βεβαίωση 50 ωρών παρακολούθησης και τρία γραπτά ιστορικά με τρία followups στην Ε.Α.Ε. και θα εξετάζονται από την επιτροπή κατόπιν συνεννόησης με τους δασκάλους.

Σύμβουλοι που έχουν εκπαιδευτεί σε άλλες σχολές ή Κέντρα Δια βίου Μάθησης με τις οποίες υπάρχει σχετική συνεννόηση με την Ε.Α.Ε. και εφόσον διαθέτουν βεβαίωση παρακολούθησης τουλάχιστον 50 ωρών σε ένα από τα ανθοϊαματικά συστήματα μπορούν να γίνουν μέλη της Ε.Α.Ε. προσκομίζοντας την πιστοποίησή/βεβαίωσή τους και τρία γραπτά ιστορικά με τρία followups στην επιτροπή, χωρίς τα ιστορικά να χρήζουν περαιτέρω εξέτασης.

Οι διαθέτοντες θεωρητική εκπαίδευση λιγότερη των 50 ωρών καθώς και οι αυτοδίδακτοι στον τομέα της Ανθοϊαματικής Συμβουλευτικής θα μπορούν να γίνουν μέλη της Ε.Α.Ε. αφού περάσουν με επιτυχία γραπτές και προφορικές εξετάσεις πάνω στο σύστημα ανθοϊαμάτων που τους αφορά και οι οποίες θα διενεργούνται από την Ε.Α.Ε. Ταυτόχρονα ή στην συνέχεια θα πρέπει και αυτοί να προσκομίσουν τις προαναφερθείσες εργασίες με τα 3 γραπτά ιστορικά.

Τα γραπτά ιστορικά θα πρέπει να πληρούν τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμβουλευομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και θα υπάρχουν σαφείς προς τούτο οδηγίες που θα πληροφορούν τους προσκομίζοντες ιστορικά. Στην περίπτωση όπου το ενδιαφερόμενο υποψήφιο μέλος αμφισβητήσει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των περιστατικών ή εξετάσεων που τον/την αφορούν, θα μπορεί να υποβάλλει αίτημα δικαιολόγησης των αποτελεσμάτων ή και επανεξέτασής τους στην Ε.Α.Ε.

Η προαπαιτούμενη γνώση πρέπει να συμπεριλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς:

 

1. Η ιστορία των Ανθοϊαμάτων και του τρόπου που δημιουργήθηκαν και συγκεκριμένα:

 • Κατανόηση του πως τα φυτά έχουν χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά για θεραπεία ανά τους αιώνες.
 • Γνώση κάποιων κεντρικών γεγονότων στην Ιστορία της εξέλιξης των Ανθοϊαμάτων.
 • Γνώση της φιλοσοφίας του E. Bach των λόγων που τον οδήγησαν στο να ανακαλύψει τα Ιάματα Bach.

 

2. Η θεωρία πίσω από τα ανθοϊάματα και την πρακτική της χρήσης τους

Ο/Η Σύμβουλος Ανθοϊαμάτων θα πρέπει:

 • Να γνωρίζει κάποιες από τις θεωρίες που έχουν διατυπωθεί ως προς το τι είναι τα ανθοϊάματα
 • Να γνωρίζει το πώς αυτές οι θεωρίες εξηγούν το πώς μπορεί να επιδρούν τα ανθοϊάματα στους ανθρώπους αλλά και σε άλλα ζωντανά πλάσματα.
 • Να γνωρίζει τους κύριους λόγους για τους οποίους τα ανθοϊάματα δεν ταυτίζονται με τις ομοιοπαθητικές θεραπείες.
 • Να μπορεί να συγκρίνει και να διακρίνει διαφορετικές χρήσεις των ανθοϊαμάτων.
 • Να γνωρίζει συγκεκριμένα το υπάρχον νομικό καθεστώς αναφορικά με τα ανθοϊάματα και τους Συμβούλους Ανθοϊαμάτων και το πώς αυτό καθορίζει και οριοθετεί τις υπηρεσίες που προσφέρει.
 • Να αντιλαμβάνεται τη θέση και το ρόλο των ανθοϊαμάτων σε σχέση με άλλες μεθόδους και θεωρίες που αναφέρονται σε θέματα υγείας και ευεξίας.

 

3. Προσωπική εμπειρία και γνώση των ανθοϊαμάτων

Ο/Η Σύμβουλος Ανθοϊαμάτων θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να διαθέτει και να μπορεί να δώσει προσωπικές εμπειρίες και αποτελέσματα από τη χρήση των ανθοϊαμάτων στον εαυτό του/της.
 • Να επιλέξει και να χρησιμοποιήσει ανθοϊάματα για προσωπική έρευνα.
 • Να γνωρίζει τις ενδείξεις για τα ανθοϊάματα που χρησιμοποιεί.
 • Να γνωρίζει αν υπάρχουν αντενδείξεις για τη χρήση ανθοϊαμάτων.
 • Να κατανοεί τις λεπτές διαφορές μεταξύ παρεμφερών ανθοϊαμάτων.
 • Να γνωρίζει τις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης και χρήσης των ανθοϊαμάτων.
 • Να μπορεί να χρησιμοποιεί τα ανθοϊάματα στο πλαίσιο καθημερινών καταστάσεων.
 • Να μπορεί να περιγράψει κάποιες ενδείξεις για τοπική χρήση των ανθοϊαμάτων.

 

4. Αναφορικά με την επιλογή Ανθοϊαμάτων

Ο/Η Σύμβουλος Ανθοϊαμάτων θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί το ρόλο της πρακτικής του/της.
 • Κατανοεί τον ρόλο που μπορούν να έχουν τα ανθοϊάματα στην ενίσχυση της συναισθηματικής, νοητικής και πνευματικής υγείας και ευεξίας.

 

5. Συμβουλευτικές Δεξιότητες

Ο/Η Σύμβουλος Ανθοϊαμάτων θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Λειτουργεί εντός των πλαισίων του Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας και Πρακτικής της Ελληνικής Ανθοϊαματικής Εταιρείας.Εξηγεί τη φύση της Συμβουλευτικής Ανθοϊαμάτων και το πώς μπορούν να επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα.
 •  Αναπτύσσει και χρησιμοποιεί κατάλληλα συμβουλευτικά αρχεία για την Ανθοϊαματική Πρακτική.
 •  Αναγνωρίζει καταστάσεις στις οποίες τα Ανθοϊάματα μόνον δεν επαρκούν και για τις οποίες ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αναζητήσει επιπρόσθετη βοήθεια από άλλες πηγές.
 • Αντιλαμβάνεται την σημασία του να ακούει προσεκτικά κατά την διαδικασία της Συμβουλευτικής Ανθοϊαματικής συνεδρίας.
 • Αντιλαμβάνεται την διαφορά μεταξύ αξιολόγησης και διάγνωσης, δηλαδή είναι σε θέση να κατανοεί και να διευκρινίζει στον πελάτη ότι το να ενημερώνεται για τα προβλήματά του με σκοπό το να του συστήσει ανθοϊάματα δεν συνιστά κάποιας μορφής ιατρική διάγνωση της κατάστασής του.
 • Χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που λαμβάνονται κατά την συνεδρία για την επιλογή ανθοϊαμάτων.
 • Παρέχει σαφείς και επαρκείς οδηγίες αναφορικά με το τι μπορεί και πρέπει να κάνει ο πελάτης μετά το τέλος της συνεδρίας.
 • Παρατηρεί και αξιολογεί τις αλλαγές που συμβαίνουν στον πελάτη με την λήψη των ανθοϊαμάτων και χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να εμπλουτίζει την μελλοντική πρακτική.
 • Αντιλαμβάνεται τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να υπάρχουν όταν τα ανθοϊάματα χρησιμοποιούνται σε παιδιά, σε ζώα ή σε άλλες ειδικών χαρακτηριστικών ομάδες

 

6. Εργασία με Ανθοϊάματα

Ο/Η Σύμβουλος Ανθοϊαμάτων θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Περιγράψει μεθόδους που χρησιμοποιούνται για να παραχθούν τα μητρικά διαλύματα των ανθοϊαμάτων.
 • Περιγράψει διαφορές μεταξύ μητρικών διαλυμάτων, διαλυμάτων stock και δοσομετρικών φιαλιδίων.
 • Περιγράψει τις χρήσεις και τους περιορισμούς των διαφόρων τύπων Σύνθετων Ανθοϊαμάτων (τυποποιημένων Συνδυασμών Ανθοϊαμάτων).
 • Δώσει οδηγίες στον πελάτη για το πώς να συντηρεί και να φροντίζει για την διατήρηση των ανθοϊαμάτων του σε καλή κατάσταση.

 

7. Επαγγελματική διαχείριση

Ο/Η Σύμβουλος Ανθοϊαμάτων οφείλει να:

 • Διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις προκειμένου να διαθέτει και να ασκεί την πρακτική του Συμβούλου Ανθοϊαμάτων.
 • Συλλέγει, διατηρεί και διασφαλίζει αρχεία με απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία σύμφωνα με τις επαγγελματικές, νομικές και ηθικές επιταγές.
 • Παρέχει στους ενδιαφερόμενους την διαδικασία παραπόνων σχετικά με την πρακτική του.
 • Γνωρίζει τους περιορισμούς της πρακτικής του και το πότε χρειάζεται να αναζητηθεί διαφορετικού είδους βοήθεια (πχ. ιατρική, ψυχολογική κλπ.) και αν δεν ανήκει ο ίδιος στον χώρο των επαγγελμάτων ψυχικής υγείας, θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τα πολύ βασικά χαρακτηριστικά της σοβαρής ψυχοπαθολογίας ώστε να μη επεμβαίνει στα περιστατικά αυτά αλλά να παραπέμπει ή να ζητά παράλληλη συνεργασία με ειδικό.

 

Κοινοποιήστε: